Rizki Yono, R. (2023) “ANALISIS STRUKTURAL DALAM PUISI SEPERTIGA MALAM KARYA ANIS SAFITRI”, Jurnal Ilmiah SEMANTIKA, 4(02), pp. 60–67. doi: 10.46772/semantika.v4i02.1105.